Obec Klin
Obec Klin

Novéna k Božiemu milosrdenstvu - začína sa modliť na Veľký piatok

Novéna k Božiemu milosrdenstvu 1

Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na Veľký piatok a končí Sviatkom Božeho milostrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Novéna sa môže modliť aj počas celého roka.

Pán Ježiš povedal Faustíne: "Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásť krát. Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva."

NOVÉNA PRED SVIATKOM MILOSRDENSTVA

(začína sa na Veľký piatok)

Prvý deň (Veľký piatok)

„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

(Modlí sa na obyčajnom ruženci)

Na začiatku:

Otče náš…
Zdravas, Mária..
Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Na zakončenie (tri razy):
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

 

Druhý deň

„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.”

Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Tretí deň

„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Štvrtý deň

„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Piaty deň

„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Siedmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu. pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctievať moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chrániť v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.”

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť dlh Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Deviaty deň

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: »Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.« Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

(Modlitba, ktorú použil Sv. Otec Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)

 

LITÁNIE K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

 

Láska Božia je kvetom, a milosrdenstvo ovocím. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky a začne dôverovať.

Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, prameň tryskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ zvlášť v hodine smrti, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom,dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdilých hriešnikov, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší, dôverujeme ti

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme ti

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

V. Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.

R. Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.

 

Modlime sa.

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné 

a pokladnica milostí nevyčerpateľná, 

pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, 

aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, 

ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, 

ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. 

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samotným milosrdenstvom.

Ó, nepochopiteľné a nekonečné Božie milosrdenstvo, kto ťa môže dôstojne zvelebovať a oslavovať?! Najvznešenejšia vlastnosť všemohúceho Boha, ty sladká nádej hriešneho človeka.

 

Dátum vloženia: 6. 4. 2020 13:46
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 4. 2020 9:44
Autor: Marcus

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

elektronické služby ESMAO

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Preklad (translations)